Fujitsu ČR

 

 1. Hlavní stránka

Zásady ochrany osobních údajů Fujitsu

Fujitsu a ochrana osobních údajů

Fujitsu Limited, Japonsko, a jeho dceřiné společnosti po celém světě (dále jen „Fujitsu“) se zavazují chránit a respektovat Vaše soukromí.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví základ, na němž budeme zpracovávat jakékoliv osobní údaje, které od Vás shromáždíme jakožto od návštěvníka našeho webu nebo fyzických prostor nebo jakožto kontaktní osoby jednoho z našich zákazníků nebo potenciálních zákazníků, dodavatelů nebo potenciálních dodavatelů nebo jiných obchodních partnerů nebo v jakémkoliv jiném případě, kde výslovně uvádíme, že se tyto Zásady aplikují.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů rovněž stanoví způsob, jakým chráníme Vaše soukromí a Vaše práva ve vztahu k využití Vašich osobních údajů z naší strany.

Fujitsu může mít i zvláštní Zásady ochrany osobních údajů anebo stanovisko ve vztahu ke zvláštním lokálním zákonům, produktům nebo službám. V takovém případě takové zásady nebo stanovisko nahrazují nebo doplňují tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 • Osobní údaje, které nám poskytnete: To jsou údaje o Vaší osobě, které nám poskytnete vyplněním formulářů na našem webu (nebo jiných formulářů, o jejichž vyplnění Vás požádáme), předáním vizitky (nebo její obdoby), nebo kontaktováním prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu nebo jiným způsobem. Tyto údaje mohou zahrnovat například Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, údaje o Vašich obchodních stycích s Fujitsu, informace o Vaší profesní pozici, okolí a zájmech.
 • Osobní údaje, které o Vás shromažďuje náš web a další systémy:
  • Pokud navštívíte náš web, budou automaticky shromážděny některé informace o Vás a Vaší návštěvě webu, včetně adresy internetového protokolu (tzv. IP adresa) použité k připojení Vašeho zařízení k internetu a některých dalších informací, jako např. konkrétní stránky, které jste na našem webu navštívil/a. Tyto údaje jsou využívány k monitorování chodu webu a k vylepšování uživatelského užitku webu. Náš web rovněž může stáhnout cookie soubory do Vašeho zařízení – tento proces je popsán zvlášť v našich Zásadách používání cookies. Jak je blíže popsáno v Zásadách používání cookies, změnou nastavení cookies můžete vždy změnit způsob, jakým cookies používáme.
  • Pokud se s námi spojíte prostřednictvím služeb sociálních sítí, budeme moci mít přístup k některým informacím o tomto kontaktu, jako např. že jste s námi ve spojení prostřednictvím několika sociálních sítí. Vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, aby poskytovatelé sociálních sítí od Vás měli svolení zpřístupnit nám některé informace o Vaší osobě. Vezměte, prosím, na vědomí, že nejsme odpovědní za způsob, jakým poskytovatelé sociálních sítí nakládají s osobními údaji, které od Vás mohou shromáždit, neboť za to odpovídají sami. Například, náš web může používat různé doplňky sociálních sítí jako je Twitter, Facebook, Linkedin a Google+. Pokud je použijete, jsou tyto doplňky schopné přímo propojit Váš webový prohlížeč a webové stránky dotčené sociální sítě. Vzhledem k tomu, že se tento přenos uskutečňuje přímo mezi Vaším prohlížečem a dotčenou sítí, Fujitsu nemá žádný přístup, povědomí nebo kontrolu nad žádným z přenesených údajů nebo nad zpracováním těchto údajů v rámci dotčené sociální sítě. Naše Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na případy, kdy využíváte sociální síť a zpřístupníte této síti nějaký obsah. Místo nich se na takto zpřístupněný obsah uplatní zásady používání a ochrany osobních údajů dotčených poskytovatelů sociálních sítí. Doporučujeme Vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami použití poskytovatelů Vámi využívaných sociálních sítí, abyste byli informováni o tom, jakým způsobem nakládají s Vašimi osobními údaji.
  • Náš web může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou k Fujitsu přidružené. Pokud kliknutím na takový odkaz vstoupíte na takové webové stránky třetích stran, neodpovídáme za způsob, kterým třetí strany zpracovávají shromážděné údaje o Vaší osobě.
  • Našim partnerům a dodavatelům můžeme zpřístupnit webové platformy, přičemž tyto platformy mohou shromažďovat Vaše osobní údaje, pokud je použijete. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na takové osobní údaje, které byly shromážděny během registrace a/nebo během používání těchto platforem.
  • Pokud naše zaměstnance nebo jiné pracovníky kontaktujete prostřednictvím e-mailu, telefonické anebo jiné elektronické komunikace, naše informační technologie a systémy mohou zaznamenat podrobnosti o této komunikaci, občas včetně jejího obsahu.
  • Některé naše prostory mají instalovány kamerové systémy s uzavřeným televizním okruhem a další bezpečnostní a přístupové systémy, které mohou pro bezpečnostní účely zaznamenat Vaši osobu a některé informace o Vaší návštěvě našich prostor.
 • Další informace: Údaje můžeme rovněž získat i z jiných zdrojů. Například:
  • Pokud máme navázány obchodní vztahy s organizací, kterou zastupujete, Vaši kolegové nebo jiné obchodní kontaktní osoby nám mohou o Vás poskytnout informace, jako například Vaše kontaktní údaje nebo podrobnosti o Vaší roli v rámci obchodního vztahu.
  • Někdy shromažďujeme údaje od poskytovatelů dat třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů za účelem prevence praní špinavých peněz, kontroly exportu, ověření úvěrového ratingu a pro obdobné účely, jakož i k ochraně našeho podnikání a za účelem dodržení povinností vyplývajících pro nás ze zákona.

Jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat a používat k následujícím účelům:

 • k provozu, správě, vývoji a podpoře našeho podnikání (včetně našich produktů a služeb) a konkrétně našeho vztahu s organizací, kterou zastupujete (pokud je nějaká), a souvisejících transakcí, včetně například:
  • marketingových účelů (pokud jsme buďto shromáždili předchozí opt-in souhlas nebo máme oprávněný zájem zasílat Vám sdělení, o kterých se domníváme, že jsou pro Vás relevantní a užitečná);
  • záručních procesů;
  • procesů týkajících se konformity produktů;
  • účetních a fakturačních/platebních účelů (včetně nabídky finančních řešení pro zákazníky, ve spolupráci s našimi finančními partnery);
  • k provozu, správy a vylepšení našeho webu a prostor a jiných aspektů souvisejících s tím, jak provádíme naši činnost;
  • nabídky služeb našich internetových obchodů, a to na základě podmínek dotčeného internetového obchodu;
  • poskytování služeb nebo informace, které jste si vyžádali;
  • informací a upozornění na relevantní produkty nebo služby, které by Vás mohly zajímat;
  • nabídky účasti v našich on-line hodnoceních a průzkumech;
  • správy a udržování našich vztahů s investory a
  • náborové činnosti;
 • k ochraně našeho podnikání před podvody, praním špinavých peněz, porušením důvěry, krádeží materiálů podléhajícím majetkovým právům a před jinými finančními nebo hospodářskými trestnými činy;
 • abychom se podřídili našim zákonným povinnostem a mohli vznášet a obhajovat naše právní nároky a uplatňovat naše oprávnění; a
 • k účelu přímo souvisejícímu s účelem již určeným, který Vám byl předem sdělen.

Čas od času můžeme přezkoumat Vaše údaje, které uchováváme v našich systémech – včetně obsahu Vaší e-mailové nebo jiné komunikace s námi nebo informací souvisejících s touto komunikací – za účelem udržení souladu s právními předpisy a ochrany podnikání, jak je uvedeno výše. Tento přezkum může být učiněn i za účelem poskytnutí informací relevantních pro soudní spory a/nebo přezkum záznamů relevantních pro interní nebo externí regulační kontrolu nebo trestní vyšetřování. Tento přezkum bude prováděn v rozsahu povoleném zákonem, přiměřeným způsobem a schválen na adekvátní úrovni vedení. V krajní situaci mohou být vaše údaje postoupeny státním orgánům nebo protistranám soudních sporů, jak popsáno níže. Vaše e-maily nebo jiné formy komunikace mohou být rovněž občas zpřístupněny osobě, která není totožná s osobou zaměstnance, s nímž byla komunikace vedena, a to pro účely běžného chodu podniku (například v situaci, kdy je to nezbytné a příslušný zaměstnanec je mimo kancelář nebo již ve Fujitsu nepracuje).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen v případech, kdy je to nutné pro plnění našich výše uvedených cílů a kdy máme k takovému zpracování právní titul. Tam, kde je právním titulem pro zpracování náš oprávněný zájem, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že dojdeme k závěru, že toto zpracování nepoškozuje Vás nebo Vaše soukromí tak, že by potřeba ochrany Vaší a Vašeho soukromí převážila nad naším oprávněným zájmem. Ve výjimečných případech může být poskytnutí nebo jiné zpracování Vašich osobních údajů vyžadováno zákonem.

Poskytnutí a mezinárodní předání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout v případě, že je to přiměřeně nezbytné pro různé účely stanovené výše:

 • ostatním členům skupiny podniků Fujitsu;
 • Vašim kolegům v rámci organizace, kterou zastupujete;
 • poskytovatelům hostitelských webových nebo jiných služeb informačních technologií, kteří disponují nebo jinak zpracovávají informace naším jménem za podmínek důvěrnosti a bezpečnosti vyžadovaných zákonem,
 • obchodním partnerům, distribučním partnerům, servisním partnerům, zmocněncům, dodavatelům, subdodavatelům za účelem plnění jakékoliv smlouvy, kterou s nimi nebo s Vámi uzavřeme;
 • osobě, která převezme náš podnik nebo jmění, nebo jeho příslušné části; nebo
 • ve výjimečných případech:
  • příslušným dozorčím, trestním nebo vládním orgánům nebo soudním protistranám v kterékoliv zemi nebo na jakémkoliv území; nebo
  • kdy je poskytnutí údajů vyžadováno zákonem.

Toto poskytnutí údajů může zahrnovat předání Vašich osobních údajů do zámoří. Pokud s námi jednáte v rámci Evropského hospodářského prostoru, měli byste si být vědomi toho, že předání může zahrnovat i předání do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nebyly Evropskou komisí označeny jako země zaručující adekvátní úroveň ochrany údajů. V případech, kdy budeme předávat Vaše osobní údaje ostatním členům skupiny Fujitsu nebo našim poskytovatelům služeb, zajistíme, aby naše dohody s těmito subjekty podléhaly relevantním právním mechanismům a zárukám včetně dohod o předání údajů, které budou vytvořeny tak, aby byly Vaše osobní údaje chráněny dle podmínek schválených pro tyto účely Evropskou komisí.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje vymažeme tehdy, když již takové údaje nebudeme potřebovat, například:

 1. pokud již nebude potřeba Vaše osobní údaje uchovávat pro plnění účelu, pro který byly shromážděny;
 2. se budeme domnívat, že námi uchovávané údaje o Vaší osobě jsou zastaralé; nebo
 3. v případech, kdy jste nám oznámili, že nesouhlasíte s dalším zpracováváním Vašich osobních údajů naší stranou.

Nicméně v některých případech:

 1. budeme muset Vaše osobní údaje uchovávat na základě zákonných požadavků po stanovenou dobu. V takových případech uchováme Vaše osobní údaje po tuto požadovanou dobu; a
 2. budeme potřebovat Vaše osobní údaje uchovat po delší dobu pro účely odpovědnosti za výrobek nebo v souvislosti s právními spory. V takových případech budeme Vaše osobní údaje uchovávat po tuto delší dobu v požadovaném rozsahu.

Vezměte na vědomí, že můžeme uchovat některé informace o Vaší osobě, i když se dozvíme, že jste opustili organizaci, kterou jste zastupovali, a to z důvodu, abychom s Vámi mohli zachovat navázané vztahy a kontaktovat Vás znovu jakožto zástupce jiné organizace.

Jaká jsou Vaše práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, kterými disponujeme, máte následující práva:

 • přístupu k osobním údajům a některým souvisejícím informacím dle relevantní úpravy ochrany osobních údajů;
 • požádat o opravu nebo výmaz jakéhokoliv neaktuálního osobního údaje;
 • vznést kdykoliv námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a za určitých okolností i vznést námitky proti zpracování některých nebo všech Vašich osobních údajů (a vyžádat si jejich smazání);
 • za určitých okolností požadovat, abychom smazali Vaše osobní údaje;
 • za určitých okolností požadovat, abychom omezili nebo blokovali zpracování Vašich osobních údajů (když je zpracování omezeno, můžeme stále Vaše osobní údaje uchovávat, ale nesmíme je dále použít);
 • za určitých okolností od nás získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, obecně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje předaly přímo jiné osobě (například novému poskytovateli) tam, kde je to technicky proveditelné; a
 • tam, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu s takovým zpracováním, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace a poradenství ohledně Vašich práv obdržíte od příslušného dozorového úřadu ochrany osobních údajů ve Vaší zemi.

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv z těchto práv (podle platných místních právních předpisů), nebo máte výhrady ke zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím, jak uvedeno níže. Můžete rovněž podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů z naší strany u dozorčího orgánu ochrany osobních údajů ve Vaší zemi.

Citlivé údaje

Žádáme Vás, abyste nám nezasílali nebo s námi nesdíleli žádné citlivé osobní údaje (např. údaje týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženství nebo jiných přesvědčení, zdraví, genetické nebo biometrické údaje, trestní minulost nebo členství v odborových organizacích).

Osobní údaje dětí

Fujitsu respektuje soukromí dětí a vědomě neshromažďuje, nepoužívá ani neposkytuje osobní údaje dětí mladších 16 let, aniž by k tomu mělo ověřitelný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pokud Fujitsu zjistí, že obdržené údaje nebo údaje shromážděné ze strany Fujitsu jsou osobními údaji dítěte, k jejichž zpracování nemá předchozí ověřitelný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, podnikne Fujitsu rychlé kroky k tomu, aby došlo k vymazání těchto osobních údajů.

Pokud chce rodič nebo zákonný zástupce vznést výhradu ohledně osobních údajů náležejících dítěti, nechť se na nás obrátí prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci „Kontaktujte nás“ níže.

Automatizované rozhodování

Můžeme používat technologie, které sledují Vaše používání našeho webu a Vaše interakce s námi, což nám pomáhá k tomu, abychom sestavili profil Vašich oblíbených produktů a žádostí o informace. Pokud toto provádíme, znamená to pro Vás, že s větší pravděpodobností obdržíte nabídky a informace, které jsou přizpůsobeny Vašim specifickým preferencím na základě Vaší předchozí aktivity v rámci profilu.

Pokud využíváme automatizované rozhodování ve vztahu k jakékoliv konkrétní službě nebo produktu a takové automatizované rozhodování bude mít právní účinky týkající se subjektů údajů nebo je obdobně významně ovlivní, poskytneme informace vyžadované použitelným právem ve vztahu k takovému automatizovanému rozhodování.

Automatizované rozhodování můžeme využívat v kontextu porovnávání dodávek a osobních údajů se seznamem sankcí pro kontrolu vývozu Evropské unie, Spojených států amerických, Japonska a jakékoliv další země, z níž je vývoz uskutečňován. V závislosti na výsledku těchto kontrol je Fujitsu povinno přijmout přiměřená opatření v rámci předpisů o kontrole exportu, která jsou stanovena Evropskou unií, Spojenými státy americkými, Japonskem a jakoukoliv jinou zemí, z níž se uskutečňuje export.

Kontaktujte nás

V případě dotazů, připomínek nebo požadavků ohledně stanoviska k ochraně osobních údajů nebo ohledně zpracovávání osobních údajů z naší strany, nás kontaktujte.

Pokud se chcete obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, prosím, kontaktujte nás.

Změny těchto zásad

Tyto zásady jsou platné od okamžiku jejich uveřejnění na webu Fujitsu, přičemž veškerá předchozí znění těchto zásad se v tom okamžiku stávají neplatná. Jakékoliv změny, které v budoucnu u těchto Zásad provedeme, budou zveřejněny na našem webu a rovněž dostupné na vyžádání, pokud nás kontaktujete. Prosím, kontrolujte průběžně, zda nedošlo k nějakým změnám.

Všechna předchozí znění těchto Zásad ochrany osobních údajů ponecháme k dispozici na našem webu opatřená datem a číslem znění.


Datum poslední aktualizace: 21. května 2018